TÜMÖR PATOLOJİSİ

Sağlıkla ilgili bilimlerde karşılaştığımız gelişmelere özellikle "kanser" olgusunda çokça rastlamaktayız. Sürekli güncelleşen bazı kuramların irdelenmesini başka ortamlarda tartışmanın daha yararlı olduğunu düşünerek "tümör patolojisi" ile ilgili klasik bilgilerin özetini aktarmakla yetineceğiz.

AYRINTILAR için linkleri izleyiniz.

neopl1.jpg

Tumor (tümör) tanımı önceleri vücuttaki herhangi bir şişlik ya da kitle için kullanılırdı (yangıda, ödem ve şişlik nedeniyle oluşan doku büyümesi için bile “tumor” nitelemesi yapılmıştı). Sonraları hücrelerin kuralsız ve sınırsız çoğalmaları nedeniyle oluşan kitleler için kullanılmaya başlandı.

  

Yaşamın herhangi bir döneminde organizmanın bir bölümündeki hücre­ler biyolojik niteliklerini düzenleyici kurallara tepkisiz kalabilir (otonomi) ve sınırsız ola­rak çoğalabilir. Bu nitelikleri içeren bir kitleye tümör ya da neoplazm (neoplasm; yeni gelişen kitle) adı verilir. Tümör kitleleri vücudun kendi hücrele­rinden yapılıdır.

Tümörle ilgili en eski bulgular prehistorik ve erken historik çağlardaki insan kemiklerinden elde edilen paleopatoloji verilerine dayanmaktadır. Malign tümörlerle ilgili tanımlamalar ise M.Ö. 1500 yılına dek uzanır. Hippocrates bu tür oluşumları karkinoma olarak adlandırmıştı.

 

Çağdaş istatistiklere göre kanserler gelişmiş ülkelerdeki ölüm nedenleri arasında 2. sırada yer alır; geri bırakılmış ülkelerde ise 3. sıradadır.

 

Çağdaş tıpta bir oluşumun “tümör” olarak nitelendirilebilmesi için aşağıdaki 4 niteliği göstermesi beklenir;

  1. Hücrelerde sınırsız proliferasyon yetisi,

  2. Büyümesini engelleyen faktörler duyarsız olması,

  3. Hücrelerinin ölümsüzlüğü (apoptozis görülmemesi),

  4. Angiogenezisi uyarabilmesi,

  5. Dokuların içine girebilmesi (invazyon) ve yeni koloniler oluşturabilmesi (metastaz).

    Bir tümörün kanser nitelenmesi için 5. özelliği içermesi gerekir.

DAVRANIŞLARINA GÖRE TÜMÖR TÜRLERİ

TÜMÖRLERİN KÖKENİ

TÜMÖRLERİN ADLANDIRILMASI

KANSERLERDE ETİYOLOJİ

PREKANSERÖZ LEZYONLAR

KARSİNOGENEZ

ANTİ-TÜMÖR SAVUNMA SİSTEMLERİ

İNVAZYON ve METASTAZ

TÜMÖR MORFOLOJİSİ

TÜMÖRLERDE DAMARLANMA

TÜMÖRLERİN ETKİLERİ

KANSERLERİN SİSTEMİK BELİRTİLERİ

KANSERLERDE ÖLÜM NEDENLERİ

PARANEOPLASTİK SENDROMLAR

AKUT KLİNİK PATOLOJİLER

KLİNİKTE TÜMÖR TANISI

TÜMÖR TANISINDA PATOLOJİ

TÜMÖR TEDAVİSİ

TÜMÖRLERDE RESİDİV

TÜMÖRLERDE ALLOGRAFT ÇALIŞMALARI