Medyatörler Terminolojisi

Arama motorunu kullanabilir ya da aşağıdaki seçeneklerin içerdiği başlıkları ve açıklamaları görebilirsiniz

IMG_0998.JPG

akut faz reaksiyonu medyatörleri  (inflammatory mediators in acute phase reaction) akut faz reaksiyonunda etkili medyatör-ler: IL-1 ve TNF

büyüme faktörleri (growth factors) makrofajlar, plaketler, mezenkimal hücreler, epitel hücreleri, endotel ve mast hücreleri ile T-lenfositlerince üretilebilen, hücrelerin üreme ve çoğalmalarını etkileyen sitokinler. fibroblast büyüme faktörü-1 (fibroblast growth factor; FGF-1) fibroblastlar için kemotaktik, fibroblastlara ve keratinositlere mitojen etkili, angiogenezisi tetikleyen, ekstrasellüler matriks üretimini  arttırarak yara kontraksiyonuna katkıda bulunan polipeptid. fibroblast büyüme faktörü-2 (fibroblast growth factor; FGF-2) endotel hücrelerinin proliferasyonuna, diferansiyasyonuna ve göçüne yoğun katkıları olan, kanser damarlanmasında ve sinir sistemindeki iletişime katkıları olan polipeptid. heparin bağlayan epitelyal büyüme faktörü (heparin binding EGFHB-EGF)  üretimi TNF ve oksidatif etkilerle tetiklenen, epitel hücrelerinin (keratinosit, mide epiteli, pankreas epiteli, karaciğer epiteli, vb) çoğalmasına ve olumsuz etkenlere direnmesin katkıda bulunan peptid yapısında büyüme faktörü. hepatosit büyüme faktörü (hepatocyte growth factor; HGF) mezenkimal kök hücrelerinin ürettiği, epitel hücrelerinin, endotel hücrelerinin ve hematopoietik kök hücrelerinin çoğalmasını, olgunlaşmasını ve hareket hızını arttıran protein yapısında büyüme faktörü. keratinosit büyüme faktörü (keratinocyte growth factor; KGF; FGF-7) fibroblast büyüme faktörü-7; fibroblastik hücrelerin ürettiği, keratinositlere uyarıcı (keratinositlerin migrasyonu, proliferasyonu ve diferansiyasyonu), kanser hücrelerine mitojen etki gösterebilen polipeptid yapısında büyüme faktörü. transforming büyüme faktörü-alfa (transforming growth factor-alpha; TGF-alpha) TGF-alfa; hepatositlerin ve mide-bağırsak kanalının gelişimi ve onarımını düzenleyen, mide asidinin aşırı salgılanmasını önlerken mukus yapımını arttıran sindirim kanalı mukozasına özgü amino asid molekülü. transforming büyüme faktörü-beta (transforming growth factor-beta; TGF-beta) trombositlerin, T-lenfositlerin ve makrofajların ürettiği, hücrelerin olağan işlevlerini ve tümör hücrelerinin büyümesini denetleme çabası gösteren, apoptozisi, angiogenezisi ve ekstrasellüler matriks üretimini uyararak yara iyileşmesine olumlu katkıları bulunan, makrofajların, lenfositlerin, nötrofil polimorfların ve NK hücrelerinin işlevlerini inhibe ederek immun tepkilerde negatif etki göstermek gibi çok çeşitli etkileri olan polipeptid  yapısında anti-inflamatuvar sitokin. vasküler endotelyal büyüme faktör reseptörü-2 (vascular endothelial growth factor receptor-2; kinase insert domain-containing receptor; KD) endotel hücre yüzeylerinde bulunan, aktive olduklarında endotel hücrelerinin çoğalmasını tetikleyen reseptörler. vasküler endotelyal büyüme faktörü (vascular endothelial growth factor; VEGF) endotelyal öncü hücrelerin kemik iliğinden göçü, angiogenezis yöresine ulaştıklarında proliferasyonu, özgünleşmesi ve yeni kapillerlerin filizlenmesini hızlandırma ile endotel hücrelerinin  damar içyüzündeki bariyer görevini düzenleyen büyüme faktörü. T-lenfosit büyüme faktörü (T-cell growth factor) kendisine yönelik uyaranları algılayan Th lenfositlerinin çoğalmasında etkin olan, yine T-lenfositlerince üretilen (otokrin) madde. epidermal büyüme faktörü (epidermal growth factor; EGF) keratinositler, fibroblastlar ve bazı kanserlerin hücreleri için mitojen etkili, keratinositlerin migrasyonununu hızlandıran, granülasyon dokusundaki damarlanmayı uyarıcı, apoptozisi baskılayabilen, vücut sıvılarında da bulunabilen büyüme faktörü. trombosit-kökenli büyüme faktörü (platelet-derived growth factor; PDGF) çoğu hücre (polimorflar, makrofajlar, fibroblastlar, düz kas hücreleri) için mitojenik ve kemotaktik etkili,  polimorfları, makrofajları ve fibroblastları uyarıcı,  matriks metalloproteinaze ve fibronektin, üretimini arttırarak fibrozisi hızlandırabilen, angiogeneziste etkin trombosit kökenli büyüme faktörü

doku zararlarında etkili medyatörler (inflammatory mediators in tissue destruction) doku zararlarında etkili medyatörler: bakteri ürünleri (anti-lökositik faktör, endotoksinler), nötrofil ve makrofaj kökenli lizozomal enzimler, serbest oksijen radikalleri

fibroblastik medyatörler (fibroblastic mediators in inflammation) fibrozis medyatörleri: IL-1, TNF

G-CSF (granulocyte colony-stimulating factor) T-lenfositler, endotel hücreleri ve fibroblastik hücrelerce üretilen, en önemli granülosit olan nötrofil polimorfların çoğalmasında etkili olan, kemoterapi ya da infeksiyon nedenli nötropeni ve kronik nötropenilerin tedavisinde kullanılan sitokin

GM-CSF (granulocyte-macrophage colony-stimulating factor) makrofajlar, fibroblastik hücreler, endotel hücreleri ve T-lenfositlerince üretilen, polimorflara doping etkisi yapan, makrofajlar ile dendritik hücrelerin çoğalması ve işlevlerinin aktivasyonunda etkin, kemoterapi nedenli kemik iliği inhibisyonu tedavisinde yararlanılan, akciğerin doğal bağışıklık düzeninin sağlanması gibi işlevleri olan sitokin

interlökin (interleukin; IL) IL; interlökin; organizmadaki birçok hücre tarafından üretilebilen, bağışıklık sistemindeki hücrelerin aktivasyonu, çoğalması, olgunlaşması, özgünleşmesi, migrasyonu ve birbirleriyle iletişimi gibi etki alanları bulunan, pro-inflamatuvar ve ve anti-inflamatuvar olabilen, parakrin ve otokrin yolla etkili, çok sayıda üyesi olan sitokin ailesi

IL-1 (interleukin-1) interlökin-1; lenfositler, endotel hücreleri, fibroblastik hücreler ve astrositler tarafından üretilen sitokin; lenfositler ve makrofajlar üzerinde uyarıcı etkisi olan, aktive ettiği lenfositlerden IL-2 üretimini tetikleyen, löositlerin endotel hücrelerine yapışmalarında katkısı bulunan, akut faz proteinlerinin üretimini arttıran, ateşe neden olan (endojen pirojen), hücrelerde apoptozisi tetikleyerek kaşeksiye yol açan, karaciğer epitel hücrelerinin serum proteinleri üretimini yönlendiren, hipotansiyona neden olabilen, etkileri kortikosteroidlerle baskılanabilen sitokin

IL-2 (interleukin-2) İnterlökin 2; T-lenfositlerce üretilen ve ana hedefi yine T-lenfositler olan (otokrin etki), T-lenfositlerin proliferasyonu ve özgünleşmesi ile sitokin üretimini uyaran, NK- lenfositleri ile B-lenfositlerinin proliferasyonunda ve aktivasyonunda etkili olan, antikor üretimini hızlandıran, CD8+ lenfositleri ve makrofajları aktive edebilen sitokin

IL-3 (interleukin-3) İnterlökin 3; T-lenfositleri ve kök hücrelerince üretilen sitokin; kemik iliğindeki kök hücrelerini etkileyerek çoğalmalarında, koloni oluşturmalarında ve özgünleşmelerinde etkili sitokin

IL-4 (interleukin-4) İnterlökin 4; T-lenfositlerince (CD4+) üretilen sitokin; B-lenfositlerinin çoğalması ile Th2 hücrelerinin çoğalması ve özgünleşmesini yönlendiren sitokin; IL-4, IL-5, IgG ve IgE üretimini uyarabilen, makrofajların IFN-gamma’dan etkilenmesini frenleyen, mast hücrelerinin çoğalmasını tetikleyen sitokin

IL-5 (interleukin-5) İnterlökin 5; CD4+ lenfositlerince üretilen sitokin; ana hedefi B-lenfositlerinin çoğalması ve özgünleşmesini etkileyerek IgA üretimini destekleyen, eozinofillerin üretimi ve aktivasyonunu ile doğal bağışıklık hücrelerinin çoğalmasını yöneten sitokin

IL-6 (interleukin-6) İnterlökin 6; T ve B-lenfositlerinin, fibroblastik hücrelerin ve makrofajları ürettiği sitokin; B-lenfositlerin özgünleşmesinde sağlayan ve akut faz proteinlerinin ve adezyon moleküllerinin üretimini arttıran, sedimantasyonu hızlandıran, pro-inflamatuvar sitokin

IL-7 (interleukin-7) İnterlökin 7; kemik iliğinin stroma hücreleri tarafından üretilen, T ve B-lenfositlerinin çoğalmasını kamçılayan sitokin

IL-8 (interleukin-8) İnterlökin 8; fibroblastik hücreler ve monositler tarafından üretilen, nötrofil ve bazofil polimorflar ile mast hücreleri, makrofajlara ve skuamöz epitel hücreleri üzerinde etkili, nötrofillerin granüllerini boşaltmasını, kemotaksisi ve angiogenezisi uyaran sitokin

IL-9 (interleukin-9) İnterlökin 9; Th lenfositler, mast hücreleri ve NK-lenfositler tarafından üretilen, T-lenfositlerinin yaşam sürelerini uzatabilen, mast hücrelerini aktive eden ve eritropoietin ile sinerjik etkileşimi olan sitokin

IL-10 (interleukin-10) İnterlökin 10; Th2 lenfositlerce üretilen, IL-2 ve IFN-gamma etkileri ile IL-12 üretimini baskılayan, dendritik hücrelerin antijen sunma işlevlerini yavaşlatan anti-inflamatuvar sitokin

IL-11 (interleukin-11) İnterlökin 11; Th2 kemik iliğinin stroma hücreleri ve fibroblastik hücreler tarafından üretilen, hemopoietik sistem hücrelerini ve osteoklastları etkileyen sitokin

IL-12 (interleukin-12) İnterlökin 12; monositler ve makrofajlar tarafından üretilen, Th1 hücrelerini uyaran, IFN-gamma üretimini tetikleyen, aşırı olduğunda alerjik tepkilere neden olan, kortikosteroidlerle etkisi baskılanabilen, tümör gelişmesini ve metastazları önlemek amacıyla da üretilen pro-inflamatuvar sitokin

IL-13 (interleukin-13) İnterlökin 13; CD4+ lenfositler, NK-lenfositler ve mast hücreleri tarafından üretilen sitokin; fibroblastik hücrelerin kollagen üretimini, epitel hücrelerinin mukus üretimini arttırmasını ve B-lenfositlerinin çoğalması ve özgünleşmesini, IL-4 ile birlikte alerjik tepkileri ve parazit hastalıklarına olan reaksiyonları düzenleyen sitokin

IL-14 (interleukin-14) İnterlökin 14; T- lenfositlerce üretilen, aktif B- lenfositlerini baskılayarak immunoglobulin üretiminin azalmasına neden olan sitokin

IL-15 (interleukin-15) İnterlökin 14; epitel hücreleri, monositler ve kas hücrelerince üretilen, T ve B- lenfositleri ile NK -bellek lenfositlerinin çoğalmasını tetikleyen sitokin

IL-16 (interleukin-16) İnterlökin 16; eozinofiller ve CD8+ lenfositler tarafından üretilen, CD8+ lenfositlerini etkileyen sitokin

IL-17 (interleukin-17) İnterlökin 17; T- lenfositler tarafından üretilen, epitel ve endotel hücreleri üzerinde etkili olan, pro-inflamatuvar sitokinler ile IL-6’nın ve endotel hücrelerinden kemokin üretilmesini tetikleyen, antijen sunan hücrelerin etkinliğini arttıran, sitokin

IL-18 (interleukin-18) İnterlökin 18; büyük bölümü makrofajlarca tarafından üretilen, karaciğer epitel hücrelerinin (hepatosit) ve keratinositlerin de üretebildiği, Th1 lenfositleri ve NK hücrelerini etkileyebilen, IFN-gamma üretimini tetikleyen sitokin

IL-19 (interleukin-19) İnterlökin 19; Th2 lenfositler tarafından üretilen, anti-inflamatuvar etkili, iskemik dokularda angiogenezisin uyarılmasında kullanılabilen sitokin

IL-20 (interleukin-20) İnterlökin 20; lökositler ve epitel hücrelerince üretilen, yangısal tepkilerde epitel hücreleriyle lökositler arasındaki iletişimde etkili sitokin

IL-21 (interleukin-21) İnterlökin 21; NK ve CD4+ lenfositler tarafından üretilen, B ve T-lenfositlerin proliferasyonu ile NK hücrelerinin etkinliğini arttıran sitokin

IL-22 (interleukin-22) İnterlökin 22; çoğu T lenfositler, bir bölümüyse öteki lökositlerce üretilen, IL-4 üretimini baskılayan, mukozaların korunmasında ve yara iyileşmesinde arttıran sitokin

IL-23 (interleukin-23) İnterlökin 23; dendritik hücreler ve makrofajlar tarafından üretilen, T-lenfositlerin IL-17 üretmesini tetikleyen sitokin

IL-24 (interleukin-24) İnterlökin 24; T ve B lenfositler ile monositler tarafından üretilen, anti-kanser etkili, bakteri infeksiyonlarında ve kardiyovasküler hastalıklarda koruyucu etkisi olabilen, yara iyileşmesinde etkin sitokin

IL-25 (interleukin-25) İnterlökin 25; dendritik hücreler tarafından üretilen, T-lenfositlerin etkinliğini arttırarak IL-4 ve IL-13 üretimine katkıda bulunan sitokin

IL-26 (interleukin-26) İnterlökin 26; psöriasiste, yangısal bağırsak hastalığında, sinovitlerde yüksek düzeylere ulaşan, T-lenfositler tarafından üretilen, epitel hücreleri üzerinde etkili, çok sayıda interlökin üretimini arttıran sitokin

IL-27 (interleukin-27) İnterlökin 27; T-lenfositler tarafından üretilen, NK hücrelerinin etkinliğini arttıran, IL-10 üretimi başlatan sitokin

IL-28 (interleukin-28) İnterlökin 28; T-lenfositler tarafından üretilen, keratinositler ve melanositler üzerinde etkili olan, CD8+ lenfositlerinin virüs antijenlerini algılamasında etkili, proliferasyonu ile NK hücrelerinin etkinliğini arttıran, skuamöz epitel hücrelerinin patojenleri algılamasını kolaylaştıran, hepatit-C (HCV infeksiyonu) tedavisinde etkili olabilen sitokin

IL-29 (interleukin-29) İnterlökin 29; virüsle infekte hücreler ile dendritik hücreler ve T-lenfositler tarafından üretilen, virüslerle savaşımın etkinliğini arttıran, interferon (tip-3) niteliği taşıyan, osteoartrit markeri olarak kullanılan sitokin

IL-30 (interleukin-30) İnterlökin 30; monositler tarafından üretilen, bakteri çeperlerindeki lipopolisakkaridlere antagonist, monositler, makrofajlar, dendritik hücreler, lenfositler, NBK hücreleri, mast hücreleri ve endotel hücreleri üzerinde etkisi olan sitokin

IL-31 (interleukin-31) İnterlökin 31; Th2 ve dendritik hücrelerce üretilen, nötrofil polimorflara kemotaktik etkisi bulunan, monositler ve T-lenfositler üzerine de etkili, kemokin üretimi ile IL-6, IL-16 ve IL-32 üretimini tetikleyen sitokin

IL-32 (interleukin-32) İnterlökin 32; monositler ve NK hücrelerince üretilen, kemokin üretimi ile IL-6, IL-1 üretimini tetikleyen, IL-15 üretimini inhibe edebilen sitokin

IL-33 (interleukin-33) İnterlökin 33; Th2 ve mast hücrelerince üretilen, bağışıklık sisteminin hemen tüm hücreleri üzerinde etkili, tip-I aşırıduyarlılıkta ve parazit hastalıklarındaki tepkileri yönlendiren sitokin

IL-34 (interleukin-34) İnterlökin 34; fagositler ve epitel hücreleince üretilen, antijen sunan hücrelerin ve mikroglial hücrelerin gelişmesinde ve özgünleşmesinde etkili, IL-6 üretimini arttıran sitokin

IL-35 (interleukin-35) İnterlökin 35; B-lenfositlerce üretilen, lenfositlerin özgünleşmesinde etkili olan, immun sistem tepkilerini baskılayabilen sitokin

IL-36 (interleukin-36) İnterlökin 36; fagositler tarafından üretilen, T-lenfositler ve NK hücreler üzerinde etkili, IFN-gamma üretimini denetleyen, hematopoiezi uyarıcı etkisi olan, generalize püstüler psöriasiste yüksek düzeylere ulaşan sitokin

IL-37 (interleukin-37) İnterlökin 37; fagositler ve çeşitli organları oluşturan hücreler tarafından üretilen, doğal bağışıklık tepkileri ile otoimmun hastalıklardaki tepkileri düzenleyen, SLE’deki böbrek etkilenmesiyle bağlantısı olan sitokin

IL-38 (interleukin-38) İnterlökin 38; plasentada, tonsillardaki B-lenfositlerinde, dalakta, deride ve timusta saptanan, IL-17 ve

IL-39 (interleukin-39) İnterlökin 39; B-lenfositlerin ürettiği, nötrofil polimorfların özgünleşmesinde etkili pro-inflamatuvar sitokin

IL-40 (interleukin-40) İnterlökin 40; kemik iliği hücreleri, fetüs karaciğer hücreleri ve aktive olmuş B-lenfositlerce üretilen, sıvısal bağışıklık sisteminin gelişmesinde ve B-lenfosit lenfomasının patogenezinde etkili olduğu varsayılan sitokin

immunoglobulin süper ailesi (immunoglobulin superfamily; IgSF) VCAM-1 (CD106) ICAM-1(CD54) PECAM-1 (CD31) MAdCAM-1; epitel hücreleri, venüllerdeki endotel hücreleri, akciğer alveol hücreleri, endotel hücreleri, trombosit, monosit ve lökosit yüzeylerinde bulunan, adezyon, migrasyon, angiogenezis, integrin uyarma, lenfositlerin “homing” eylemi gibi süreçlerde etkili medyatörler

integrin (integrin) VLA-4, LFA-1, Mac-1 gibi türleri olan, ekstrasellüler matrikste (ECM), eozinofil, lenfosit, monosit yüzeylerinde bulunan, adezyon ve migrasyon süreçlerinde etkili olan, ECM’deki fibronektin ve laminin komponentlerine yapışarak hücre ile çevredeki matriksi birbirlerine bağlayan, hücre proliferasyonu, özgünleşmesi ve apoptozis süreçlerinde katkıları olabilen, yeni damar oluşumuna ve korunmasına destek veren proteinler

interferon (interferon; lFN) kanser hücrelerine ve virüslerle infekte hücrelere gösterilen tepkilerde sentezlenen, hücre içerisindeki virüs replikasyonunu sınırlandıran, alfa/beta/ gamma türleri olan sitokin; otoimmun hastalıklarda (SLE, romatoid artrit), diabette, hepatitte, pankreatitte, nefritlerde, multipl sklerozda, aterosklerozda ve alerjilerde etkili olabilen glikoprotein yapısındaki sitokinler. alfa interferon (alpha interferon) lenfositler ve öteki lökositler tarafından üretilebilen, antiviral etkili, viral replikasyonu baskılayan sitokin. beta interferon (beta interferon) fibroblastik hücreler tarafından üretilebilen, virüs hastalıklarında ve multipl skleroz hastalığının kontrolünde etkili olabilen sitokin. gamma interferon (gamma interferon) antijenle uyarılan NK ve T-lenfositler tarafından üretilebilen, fagositleri ve NK-lefositleri aktive eden, patojenlerin algılanmasını ve antijen sunumunu düzenleyen, canlı etkenlere -özellikle virüslere- karşı beliren güçlü tepkilerde etkin olan, başkaca sitokinlerin iletişimini ve lökosit trafiğini düzenleyen sitokin. rekombinant alfa interferon (recombinant alpha interferon) rekombinant DNA tekniğiyle in vitro olarak üretilen, lenfomaların, multipl myelomanın, bazı lösemilerin, HIV/AIDS kökenli Kaposi sarkomunun ve kronikleşen hepatit C tedavisinde etkili olduğu bildirilen sitokin

kemotaksiste etkili medyatörler (inflammatory mediators in chemotropism) kemotaksiste etkili medyatörler;  kemokinler (IL-8), kompleman (C5a, C3a), HETE grubu ve LTB4, bakteri ürünleri

medyatör (mediator) yangı sürecinde önemli ve yönlendirici etkileri izlenen kimyasal maddeler; aşırı üretimi bölgesel zararlar oluşturabilen, ortamdaki konsantrasyonları arttıkça etkileri de güçlenen, birbirlerini ve yangıya katılan hücresel elemanları aktive ya da inhibe edebilen kimyasal maddeler. ağrı medyatörleri (pain mediators in inflammation); bradikinin, PGE2 (bradikinin etkisini arttırır). ekzojen medyatörler (exogenous mediator) yangı tepkisi uyaran infeksiyon hastalıklarda saptanan, canlı etkenlerin savunma sistemini oluşturan bakteriyel kemotaksinler (fMLP), anti-lökositik faktör (lökosidin), makrofaj uyarıcılar (endotoksinler) gibi kimyasal ürünler. endojen medyatörler (endogenous mediator) yangı oluşturan uyaranlara karşı organizma tarafından üretilen kimyasal maddeler. hücresel medyatörler (cellular mediators) fosfolipid ve arachidonic acid metabolizmasından kökenli medyatörler (prostaglandinler, tromboksanlar, lökotrienler, lipoksinler, “platelet-activating factor [PAF]), hücre sitoplazma granülleri (histamin, serotonin, lizozomal hidrolazlar), sitokinler (cytokine), kemokinler (chemokine), reaktif oksijen türleri (serbest oksijen radikalleri), yangı zararlarını önleyici maddeler, nörokininler, ekstrasellüler matriks medyatörleri olarak bilinen, yangının başlamasında, gelişmesinde ve sonlanmasında etkin olan hücre kökenli kimyasal maddeler. plazma medyatörleri (plasma mediators) Hageman faktörü (faktör XII) ve trombin, kinin sistemi ve kompleman sistemi olarak bilinen plazmadaki savunma mekanizmalarının içerdiği kimyasallar. akut faz reaksiyonu medyatörleri (inflammatory mediators in acute phase reaction) akut faz reaksiyonunda etkili medyatörler; IL-1 ve TNF. ateş medyatörleri (fever mediators in inflammation) interlökinler (IL-1, IL-6), TNF, prostaglandinler (PGI2, PGE2). diapedezis medyatörleri (inflammatory mediators in diapedesis) yangı hücrelerinin göçünü tetikleyen medyatörler. doku zararlarında medyatörler (inflammatory mediators in tissue destruction) doku zararlarında etkili medyatörler; bakteri ürünleri (anti-lökositik faktör, endotoksinler), nötrofil ve makrofaj kökenli lizozomal enzimler, serbest oksijen radikalleri. fibrozis medyatörleri (fibroblastic mediators in inflammation) IL-1, TNF. kemotaksis medyatörleri (inflammatory mediators in chemotropism) kemotaksiste etkili medyatörler;  kemokinler (IL-8), kompleman (C5a, C3a), HETE grubu ve LTB4, bakteri ürünleri. nötrofil adezyonu medyatörleri (inflammatory mediators in neutrophil adhesion) nötrofil adezyonunda etkili medyatörler; LTB4, IL-1, TNF, selektinler. trombosit agregasyonu medyatörleri (inflammatory mediators in platelet aggregation) prostoglandinler (inhibisyon: PGI2; stimülasyon: TXA2). vazoaktif amin medyatörleri (histamin, serotonin), bradikinin, kompleman sistemi (C3a, C4a, C5a), lökotrienler (LTC4, LDA4, LEA4), PAF, serbest oksijen radikalleri, prostoglandinler (PGE2, PGD2, PGI2), PAF gibi damarları genişleten ve geçirgenliğini arttıran medyatörler. vazodilatasyon medyatörleri (vasodilator inflammatory mediators) damarların genişlemesini tetikleyen medyatörler. nötrofil adezyonunda etkili medyatörler (inflammatory mediators in neutrophil adhesion) nötrofil adezyonunda etkili medyatörler; LTB4, IL-1, TNF, selektinler

multi-CSF (multipotential colony-stimulating factor; interleukin-3) lenfositler, epitel hücreleri ve astrositler tarafından üretilen, çok çeşitli hematopoietik (myeloid progenitor) hücrenin çoğalmasında, özgünleşmesinde ve apoptozisinde etkili, nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılabilen sitokin

pro-inflamatuvar moleküller (proinflammatory molecules) yüksek düzeyde kemotaktik etkileri olan, lökositleri aktive ederek serbest radikallerin ve sitokinlerin oluşumunu sağlayan, bazofillerin ve mast hücrelerinin sitoplazmalarındaki histaminin salınmasını tetiklerleyerek yangıyı körükleyen medyatörler

transkripsiyon faktörleri (transcription factors) bir genomdaki bilgileri açarak özgün proteinlere ve RNA moleküllerine ileterek DNA replikasyonu ve hücre bölünmesi için gerekli olan, hücre çekirdeğiyle ilgili olan mutasyonları kanser oluşumuyla sonlanan anahtar proteinler; hücre çoğalmasını uyaran genler (c-MYC ve c-JUN gibi) ve hücre siklusunu inhibe eden genlerden (p53 gibi) oluşan, ilgi alanlarına göre farklı yerleşimlerde modüler kümeler oluşturan, gelen sinyalleri ilgili hücre komponentince anlaşılabilir bir mesaja çeviren faktörler. endokrin transkripsiyon faktörleri (endocrine transcription factors) ürettikleri büyüme faktörleri ve sitokinler kan dolaşımına vererek uzaklardaki hücreleri etkileyen faktörler. otokrin transkripsiyon faktörleri (otocrine transcription factors) hepatositlerin rejenerasyonunda, antijenle uyarılan lenfositlerin proliferasyonunda ve tümörlerin büyümesinde saptandığı gibi hücrelerin kendi oluşturdukları sinyallere yine kendilerinin tepki vermesini gerçekleştiren faktörleri. parakrin transkripsiyon faktörleri (paracrine transcription factors) yara iyileşmesi, yangılarda, embriyonik gelişme ve karaciğer rejenerasyonunda gözlenen bir hücrenin hemen yanındaki hedef hücreyi etkileyen maddeleri üretmesi biçimindeki sinyalleşmeyi tetikleyen faktörler. mutant transkripsiyon faktörleri (mutant transcription factors)  üretimi kesintisiz olan,  tümör hücrelerine sınırsız çoğalabilme yetisi kazandıran transkripsiyon faktörleri. hücre çoğalmasını düzenleyen transkripsiyon faktörleri (transcription factors regulating cell cycle) hücre çoğalmasını düzenleyen otokrin, parakrin ve endokrin etkili transkripsiyon faktörleri

trombosit agregasyonunda etkili medyatörler (inflammatory mediators in platelet aggregation) trombosit agregasyonunda etkili medyatörler; prostoglandinler (inhibisyon: PGI2; stimülasyon: TXA2)

trombospondin (thrombospondin; TSP) yara iyileşmesinin sonuna doğru angiogenezisi inhibe eden, hücre-hücre ve hücre-matriks etkileşimlerini gerçekleştiren glikoprotein ailesi

tumor necrosis factor (TNF) makrofajlar, T-lenfositler ve NK-lenfositlerce üretilen, normal hücrelerin yaşamı, çoğalması, özgünleşmesi, ölümü gibi süreçlerde etkin, kronik yangılarla ilintili olan, kanserlerde hücrelerin çoğalmasına neden olabilen, bazı kanserlerde (meme, prostat, vd) serumdaki düzeyi artabilen, yangısal tepkilerde lökositler tarafından üretilerek pro-inflamatuvar işlev gören, romatoid artrit patogenezinde önemli etkileri olduğu bilinen, bazı hücreleri apoptozise yönlendirebilen, makrofajların aktivasyonu ve sitokinlerin denetlenmesini yönlendiren protein yapısındaki sitokin ailesi. tumor necrosis factor-α (tumor necrosis factor-α; TNF-alpha) makrofajlar ve monositler tarafından üretilen, normal hücrelerin ve kanser hücrelerinin biyolojisinde etkin, özellikle yanıklardaki ve sepsisteki yangısal tepkiler ile bağışıklık sisteminin işlevlerini düzenleyebilmek, yapısal değişiklik gösteren hücrelerin temizlenmesinde IFN-α ile birlikte etkili olabilmek gibi işlevsel çeşitlilik gösteren sitokin. tumor necrosis factor-β (TNF-β; lymphotoxin-beta) T-lenfositlerce üretilen, yangısal tepkileri tetikleyici, otoimmun hastalıklar ile yangısal demyelinizasyonda etkisi bulunabilen, başkaca işlevleri deneysel olarak incelenmekte olan sitokin

vazoaktif amin niteliğindeki medyatörler (vasoacvtive mediators) histamin, serotonin, bradikinin, kompleman sistemi (C3a, C4a, C5a), lökotrienler (LTC4, LDA4, LEA4), PAF, serbest oksijen radikalleri, prostoglandinler (PGE2, PGD2, PGI2), PAF gibi damarları genişleten ve geçirgenliğini arttıran medyatörler