KAVRAMLAR

Sendromlarda çokca yinelenen kavramlar, tanımlamalar ve nitelemeler 

Pierre Robin sequence

Glossoptozis

Mikrognati

Damak yarığı (olmayabilir)