SİSTEMİK ZEDELENMELER

Ekstrinsik, instrinsik ya da bilemediğimiz nedenlerle ortaya çıkan organ patolojilerinden örnekler seçerek tablolaştırdık. Tabloları PDF formatına dönüştürerek belgeleştirdik. Belki de bir "flash-card" görünümü kazandırdık; eksikleri de çalışıyoruz.

Ekonomik çıkar amacı olmayan bu bilgi tabanına teşekkürlerinizi ana sayfamızdaki STK'lara yapacağınız bağışlarla gösterebilirsiniz.

BS00554_.gif

PEDİATRİK PATOLOJİ

Perinatal Patoloji @ Hydrops Fetalis @ Prematüre Bebek @ Perinatal Asfiksi @ Perinatal Asfikside Beyin @ Perinatal İnfeksiyonlar @ Mekonyum Aspirasyonu Sendromu @ Bebeklerin Ani Ölümü Sendromu @ Bebeklerin Travmatik Ölümleri @ Yenidoğan-Süt Çocuğu Patolojik Ölümleri @

Çocukluk Çağı İntoksikasyonları @ Dövülmüş ve Hırpalanmış Çocuk Sendromları @

Konjenital Kalp Hastalıkları @ Sindirim Sistemi Konjenital Anomalileri @

Çocukların Metabolik Anomalileri @ Oyun-Okul Çağı Ölümleri @ Çocuklarda HIV İnfeksiyonu @ Çocukların Virüs İnfeksiyonları @

İNFEKSİYON HASTALIKLARI PATOLOJİSİ

@ Savunma Mekanizmaları @ Deri Engelinin Aşılması @ Mukoza Engelinin Aşılması 

Bakteri Ürünlerinin Etkileri @ Canlı Etkenler ve Doku Zararları  Piyojen Bakteriler @

Süpüratif Streptokok İnfeksiyonları @ İmmun Kompleks Sendromu  Actinomycetes İnfeksiyonları @ Candida İnfeksiyonları @ Chlamydiae İnfeksiyonları @ Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar @ Sifilis @

Neisseria İnfeksiyonları @ Gonore @ İrinli Meninjit Treponemal Hastalıklar @ Mycoplasma İnfeksiyonları @ Çocukların Virüs İnfeksiyonları  @  Solunum Sistemi Virüs İnfeksiyonları @ Herpes Virüs İnfeksiyonları @ HIV @  Ateşli-Kanamalı Virüs İnfeksiyonları @ İnklüzyon Cisimleri @ Mikobakteri İnfeksiyonları @ Mycobacterium Avium Complex Rickettsiae İnfeksiyonları @ Mikroparazitler @ Makroparazitler @ Mantarlar @  Nosocomial Bakteriler @

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM

@ Konjenital Kalp Hastalıkları @ İskemik Kalp Hastalığı @ Myokard İnfarktı @ Myokarditler @

Romatizmal Ateş @  Kalp Kapakları Patolojisi @ Kalp Kapak Verrüleri @ Non-İnfektif Endokarditler @

İnfektif Endokarditler @ İnfektif Endokarditler-Klinik/Patoloji @ 

İnfektif Endokarditler-Komplikasyonlar Otoimmun Hastalıklar @ Kardiyomyopatiler @  

Cor Pulmonale @ Konjestif Kalp Yetmezliği  Aorta Stenozu-Kalsifiye @ Raynaud Fenomeni @ Varis Anevrizma @ Apolipoproteinler (Ateroskleroz) Arterioskleroz @ Ateroskleroz @

Hipertansiyon (Genetik Köken) @ Hipertansif Kalp Hastalığı Vaskülitler: Küçük Çaplı Damarlar @ @ Vaskülitler: Orta Çaplı Damarlar  @ Vaskülitler: Büyük Çaplı Damarlar  Kardiyovasküler Tümörler @

SOLUNUM SİSTEMİ

Üst Solunum Yolları Hastalıkları Solunum Sisteminin Konjenital Anomalileri Konjenital Pnömoni @ Atelektazi Bronşit-Bronşiolit Bronchiolitis Obliterans (BOOP) Akut Solunum Güçlüğü Sendromu Pnömoniler-Etyoloji Pnömoniler-Risk Faktörleri  Pnömoniler-Patoloji

Akut Pnömoni-KomplikasyonlarAkciğer Absesi Aspirasyon Pnömonisi  Atipik Pnömoniler @ Eozinofilik Pnömoni @ İmmun Yetmezliklerde Pnömoniler Mantar Pnömonileri

Akciğerin İnterstisiyel Patolojileri @  Sarkoidozis  Akciğerin Hemodinamik Patolojisi

Pulmoner Hipertansiyon Akciğer Trombozu-Embolizmi  Şok Akciğeri

 @Akciğerin Nöroendokrin Tümörleri  Akciğerin Benign Tümörleri Akciğerin Malign Tümörleri @ Akciğer Karsinomunda Paraneoplastik Sendrom Kimyasal Karsinojenler @ Pnömokonyozlar

Akciğerin Metastatik Tümörleri Kronik Obstrüktif ve Restriktif Akciğer Hastalıkları 

Restriktif Akciğer Hastalıkları KOAH KOAH-Bronşiyal Astma KOAH-Kronik Bronşit 

KOAH-Bronşiektazi KOAH-Emfizem Akciğerin Ender Hastalıkları 

Plevra ve Mediasten Patolojileri @

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM

@ Dil Özofagus Anomalileri & Tümörleri Özofagus Yangıları @ Mide Anomalileri Mide Yangıları

Helicobacter Pilori Mide Tümörleri Gastroenteritler-Enterokolitler Malabsopsiyon Sendromları @ Diyare Ailesel Polipozis Sendromları İskemik Bağırsak Hastalıkları İleuslar

Bağırsakların Konjenital Hastalıkları @ Kolon Divertikülleri Bağırsak Tümörleri 

 @Apandis Patolojisi Periton Patolojisi @

HEPATOBİLİYER SİSTEM

@ Doğumsal-Pediatrik Karaciğer Hastalıkları Karaciğer Dolaşım Bozuklukları Portal Hipertansiyon @ Kimyasal Maddelerin Etkileri Alkolik Karaciğer Karaciğer Hücrelerinin Zedelenmesi

 @Virüs Hepattitleri Fulminan Hepatit Otoimmun Hepatit Siroz İkter @ Lupoid hepatit @

Karaciğer Hastalıklarının Komplikasyonları Karaciğer Tümörleri Safra Taşları 

İntrahepatik Safra Yolları Patolojisi Kolesistitler Biliyer Sistem Tümörleri @

ENDOKRİN SİSTEM

Hipofiz-Hipotalamus Etkileşimi Hipofiz ve Hipotalamus Sendromları @ Hiperpituitarizm @ Hipopituitarizm Hipofiz-Arka Lob Patolojisi Hipofiz Adenomları @

Tiroid-Konjenital Anomaliler Tireotoksikoz Guatr Hipotiroidizm  Tiroiditler

Tiroid Tümörleri Adrenal Gland Oluşum Kusurları Hiperaldestronizm

Adrenal Korteks Yetmezliği (Addison) Cushing Sendromu Adrenal Gland Tümörleri 

Multipl Endokrin Neoplazi kümesi (MEN1   MEN2/a-b  MEN4@

PANKREAS

Ekzokrin Pankreas Anomalileri Kistik Fibrozis Pankreatitler Ekzokrin Tümörler @

Diabetes Mellitus Adacık Hücreli Tümörler @

BEKLENENLER: SANTRAL ve SİNİR SİSTEMİ - MEME - JİNEKOPATOLOJİ , vd